Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

El Ple extraordinari per demanar una auditoria dels comptes públics a Parets queda suspès per defectes de forma

  • Imprimeix

Tots els grups de l'oposició de Parets acorden demanar un altre ple amb un canvi en el redactat que no ha estat acceptat en la Junta de Portaveus d'aquest dilluns.

El Ple extraordinari que els cinc partits polítics de l'oposició havien demanat per realitzar una auditoria dels comptes públics de l'Ajuntament de Parets va quedar suspès per defectes de forma. Sumem Parets, Ara Parets ERC, NOPP, CdC i Ciutadans van forçar la celebració d'una Junta de Portaveus urgent, abans de l'inici del ple, que va demanar un canvi en el redactat de la proposta d'acord del ple extraordinari.

Inicialment tota l'oposició havia sol•licitat "encarregar a la Diputació de Barcelona la realització d'una auditoria dels comptes públics", però tant el secretari com el Govern Socialista van advertir que aquest punt no es podia sotmetre a aprovació "per manca d'ajustament a la legalitat".

L'oposició va proposar una lleugera modificació "encarregar a la Diputació de Barcelona un estudi econòmic-financer amb tècniques d'auditoria dels comptes públics" que no va ser acceptat. El secretari va advertir que si es canviava el redactat calia convocar de nou un ple extraordinari i exhaurir el termini legal de 15 dies.

Igualment tots els grups de l'oposició van criticar que l'expedient del ple d'aquest dilluns no s'havia pogut consultar 48 hores abans de la seva celebració i van lamentar que l'informe jurídic on es detecta "una manca d'ajustament a la legalitat" s'havia enviat aquest dilluns al migdia a través de correu electrònic.

El secretari diu que el ple no té competències per encarregar una auditoria

Pel secretari de l'Ajuntament de Parets hi ha dues raons per les quals la proposta d'acord presentada per l'oposició no es podia sotmetre a aprovació.

Per una banda assegura que "l’acord que es proposa (encarregar una auditoria) no forma part de les competències plenàries, de conformitat amb allò que estableixen els articles 22 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local i, 52 del Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya.

I afegeix que "perquè fos correcte s’hauria d’haver formulat mitjançant un prec en els termes que estableix l’article 97 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals".

Des d'un punt de vista estrictament jurídic material, el secretari assenyala que "la competència per a desenvolupar la funció de control de la gestió econòmica- financera correspon de forma estricte als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal (Intervenció) pel que fa al control intern i a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas pel que fa al control extern".

Però afegeix que "únicament en el supòsit que la intervenció, i només ella, considerés que no compta amb mitjans suficients per a desenvolupar la seva funció, es podria demanar suport extern, bé acudint a l’ajuda d’altres administracions, bé instrumentant el procediment de contractació corresponent".

Es sol•licitarà debatre el punt el més aviat possible

Després dels defectes de forma detectats i de l'informe del secretari municipal, els cinc grups de l'oposició van acordar que presentarien de nou la proposta d'acord per tal que sigui debatuda en un pròxim ple extraordinari.

Ara Parets ERC va lamentar durant la Junta de Portaveus l'actitud del Govern Socialista i va avançar que traslladaria l'informe de secretaria als serveis jurídics centrals del seu partit.

També va recordar que en d'altres municipis s'han encarregat estudis d'aquest tipus a petició fins i tot del PSC, partit que ara ha posat tot tipus d'obstacles per portar el punt al plenari.

El portaveu, Jordi Seguer, creu que si el PSC no té res a amagar hauria d'haver acceptat el canvi del redactat del punt tal com va demanar l'oposició i així encarregar l'informe econòmic-financer amb tècniques d'auditoria.

Ara Parets ERC recorda que tal com recull l'informe de secretaria "amb l'autorització de l'interventor també s'hauria pogut encarregar una auditoria".

Veure notícia relacionada:

L'oposició de Parets força la convocatòria d'un ple extraordinari per encarregar una auditoria dels comptes de l'Ajuntament